Przyjazny Klub Fitness

O konkursie
Organizatorzy
Regulamin konkursu
Regulamin głosowania
Zagłosuj na klub
Harmonogram konkursu
body life
Body Life jest członkiem dużej rodziny magazynów branżowych Health and Beauty Group.

fit.pl portal fitness
Portal www.fit.pl za cel nadrzędny wybrał promowanie zdrowego stylu życia. W ruchu fitness i wellness dostrzegł szansę, aby idea "sportu dla zdrowia" zdobywała coraz większą popularność.

Regulamin konkursu


Regulamin 5. edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla klubów fitness

1. Ogólnopolski Konkurs dla klubów fitness (zwany dalej Konkursem) przeprowadzany jest w trzech kategoriach, w których kluby rywalizują o statuetki body LIFE Award 2015 oraz Fit Pl Award 2015. O statuetki body LIFE Award walczą kluby, które zgłosiły się do Konkursu w jednej z dwóch poniższych kategorii:
1) „Inwestycja roku”, skierowanej do klubów nowopowstałych, istniejących na rynku do 12 miesięcy, poprzedzających dzień rozpoczęcia konkursu. Kategoria ta dzieli się na dwie podkategorie:
a) dla klubów o powierzchni do 1000 mkw oraz
b) klubów o powierzchni powyżej 1000 mkw.

lub
2) „Profesjonalny klub fitness”, skierowanej do klubów istniejących na rynku ponad 12 miesięcy, licząc w odniesieniu do okresu poprzedzającego rozpoczęcie konkursu. Kategoria ta dzieli się na dwie podkategorie:
a) dla klubów o powierzchni do 1000 mkw oraz
b) klubów o powierzchni powyżej 1000 mkw.
Z kolei o statuetkę FIT PL Award 2015 ubiegają się kluby, rywalizujące w kategorii
3) „Przyjazny klub fitness”, skierowanej do klubów działających na rynku polskim. Kategoria ta nie jest samodzielną – warunkiem uczestnictwa w konkursie w tej kategorii jest zgłoszenie udziału do jednej z wymienionych wyżej kategorii: „Inwestycja Roku” bądź „Profesjonalny klub fitness”.

2. Organizatorami Konkursu są:
1) Spółka pod firmą Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królowej Marysieńki 9/10, wpisana pod numerem KRS 0000043094 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
2) FIT.PL Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w WarszawieXIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoKRS 0000073364 NIP: 948-21-67-481Kapitał 500 000 PLN opłacony w całości

3. Konkurs będzie organizowany w okresie od 30.03.2015 do 15.06.2015, przy czym szczegółowe kalendarium dla każdej z kategorii wygląda następująco:
1) Przyjazny klub fitness”, harmonogram przewidziany dla tej kategorii jest następujący: zgłoszenia w okresie od 30.03.2015 do 15.06.2015, kluby które zostaną zakwalifikowane przez organizatorów do konkursu zostaną przedstawione na portalu fit.pl w dniu 22.06.2015, w okresie od 22.06.2015 do 15.09.2015 odbędzie się głosowanie przez użytkowników portalu fit.pl. Zwycięski klub, który otrzyma najwięcej głosów, będzie znany 16.09.2015. Wręczenie statuetki nastąpi podczas Kongresu „body LIFE’ 2015. Uczestnikiem tej kategorii jest każdy uczestnik zakwalifikowany do konkursu bez względu do której z dwóch poniższych kategorii zgłosi on udział. Organizatorzy mogą nie dopuścić danego klubu do konkursu w przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki zgłoszenia. O dopuszczeniu klubu do konkursu decydują organizatorzy.
2) „Inwestycja roku”, harmonogram przewidziany dla tej kategorii jest następujący: zgłoszenia w okresie od 30.03.2015 do 15.06.2015, kluby które zostaną zakwalifikowane przez organizatorów do konkursu zostaną przedstawione na portalu fit.pl w dniu 22.06.2015, w okresie od 22.06.2015 do 15.09.2015 odbędzie się głosowanie przez użytkowników portalu fit.pl. Zwycięski klub, który otrzyma najwięcej głosów, będzie znany 16.09.2015. Wręczenie statuetki nastąpi podczas Kongresu „body LIFE’ 2014. Uczestnikiem tej kategorii jest każdy uczestnik zakwalifikowany do konkursu bez względu do której z dwóch poniższych kategorii zgłosi on udział. Organizatorzy mogą nie dopuścić danego klubu do konkursu w przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki zgłoszenia. O dopuszczeniu klubu do konkursu decydują organizatorzy.
3) „Profesjonalny klub fitness”, tu harmonogram działań jest następujący: zgłoszenia w okresie od 30.03.2015 do 15.06.2015, ogłoszenie nominacji nastąpi 22.06.2015. Jury nominuje do 3 klubów w każdej z podkategorii: a) dla klubów o powierzchni do 1000 mkw oraz b) dla klubów o powierzchni ponad 1000 mkw. W okresie od 01.07.2015 do 15.09.2015 członkowie jury odwiedzą nominowane kluby. W okresie od 16.09.2015 do 11.10.2015 przewidziane są obrady jury i wyłonienie zwycięzców w obu podkategoriach (do 1000 mkw oraz powyżej 1000 mkw). Wręczenie statuetek laureatom nastąpi podczas Kongresu „body LIFE” 2014. Organizatorzy mogą nie dopuścić danego klubu do konkursu w przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki zgłoszenia. O dopuszczeniu klubu do konkursu decydują organizatorzy.
4. Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać w następujący sposób i przez następujące osoby:
Zgłoszenia powinny być dokonywane w formie pisemnej na specjalnym formularzu do pobrania w pliku Word dostępnym na stronie www.bodylife.com.pl oraz www.najlepszyklub.fit.pl. Będzie je można wypełnić również on-line na portalu www.fit.pl i www.bodylife.com.pl. Należy wypełnić zgodnie z instrukcjami poszczególne punkty zawarte w formularzach
1) w kategorii Przyjazny klub fitness”
2) w kategorii „Inwestycja roku”
a) dla klubów o powierzchni do 1000 mkw
b) dla klubów o powierzchni powyżej 1000 mkw
3) w kategorii „Profesjonalny klub fitness”
a) dla klubów o powierzchni do 1000 mkw
b) dla klubów o powierzchni powyżej 1000 mkw

W imieniu uczestników zgłoszeń mogą dokonywać właściciele klubów lub osoby upoważnione do ich reprezentacji na podstawie dokumentów rejestrowych lub stosownego pełnomocnictwa. Do zgłoszenia należy dołączyć dokument, z którego wynikałoby umocowanie do działania w imieniu uczestnika.
Zgłoszenia mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, Poczty Polskiej, przy czym o dacie dokonania zgłoszenia decyduje data nadania wiadomości/przesyłki. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia zawierające pełne wymagane dane. Zgłoszenia powinny zawierać oznaczenie kategorii, do której zostały zgłoszone. Konieczne jest dołączenie zdjęć do formularzy na podane przy formularzach adresy mailowe.

5. Wraz ze zgłoszeniem do konkursu uczestnik uiszcza na rzecz Organizatorów opłatę wstępną w wysokości 100 zł (sto złotych) na następujący numer konta: Health and Beauty Media Sp. z o.o., ING Bank Śląski O. Warszawa nr 70 1050 1025 1000 0023 0849 7755 z dopiskiem Konkurs .Uczestnik uiszcza jedną opłatę niezależnie od ilości kategorii, do których uczestnik dokonał zgłoszenia. Opłata nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty uzyskane od uczestników konkursu Organizator przeznacza na nagrody oraz działania związane z konkursem.

6. Zwycięzcy w konkursie będą wyłaniani:
1) w kategorii Przyjazny klub fitness”: przez użytkowników forum internetowego fit.pl głosujących w okresie od 22.06.2015 do 16.09.2015,
2) w kategorii „Inwestycja roku”: przez jury wybrane przez organizatorów (pełny skład jury opublikowany jest na stronach konkursu na www.najlepszyklub.fit.pl i www.bodylife.com.pl oraz w magazynie „body LIFE”)
3) w kategorii „Profesjonalny klub fitness”: przez jury wybrane przez organizatorów (pełny skład jury opublikowany jest na stronach konkursu na www.najlepszyklub.fit.pl i www.bodylife.com.pl oraz w magazynie „body LIFE”)


7. Zgłaszając udział w konkursie uczestnik konkursu wyraża zgodę na użycie nadesłanych przez niego na konkurs materiałów w celach zorganizowania konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów konkursu na potrzeby udziału i rozstrzygnięcia konkursu oraz zrealizowania nagrody. Uczestnikowi służy prawo do wglądu w jego dane oraz prawo ich poprawiania.